0184 661294 info@palingpost.nl

Algemene voorwaarden

De webshop op www.palingpost.nl is een initiatief van Fa. W. van Wijk B.V. gevestigd aan de Ammersekade 16 te Groot-Ammers hierna te noemen “van Wijk”.

1. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Fa. W. van Wijk BV (hierna: “van Wijk”) die online via de website annex bestelsite www.palingpost.nl worden gedaan.
2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. Op deze Voorwaarden en hieraan verbonden aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met “van Wijk” is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd.
5. Een soepele hantering van deze Voorwaarden laat “van Wijk”onverlet alsnog strikt deze Voorwaarden te hanteren. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
6. Palingpost.nl annex “van Wijk” behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/ of aan te vullen.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van “van Wijk” zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door “van Wijk” overeenkomstig de orderbevestiging die per e-mail wordt verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres.
3. “van Wijk”is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering c.q. overeenkomst te verbinden dan wel de overeenkomst te herroepen als de Koper niet aan de gestelde Voorwaarden voldoet of in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
4. Prijzen, aanbiedingen,afbeeldingen, informatie en mededelingen v.d. producten op Palingpost.nl worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en/of gedaan. Palingpost.nl annex “van Wijk” kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/ of ontbinding zijn.

3. Prijs en betaling
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW. De Koper is de prijs verschuldigd die Palingpost.nl in haar bevestiging conform artikel 2.2. van deze Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3. Bestellingen die via de bestelsite Palingpost.nl zijn gedaan, dienen rechtstreeks via iDeal te worden betaald.
4. Palingpost.nl annex “van Wijk” houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen zonder hierdoor op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens u, zeker wanneer noodzakelijk op grond van wettelijke voorschriften.
5. Palingpost.nl annex “van Wijk” is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden in de product- en/of prijsinformatie.
6. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Palingpost.nl annex “van Wijk”gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomsten en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4. Levering en leveringstijd
1. Elke bestelling wordt door Palingpost.nl annex “van Wijk”met de grootste zorg en vakmanschap voor u bereid. Mocht er onverhoopt iets niet in orde zijn, laat dit Palingpost.nl annex “van Wijk” dan per direct per e-mail via info@palingpost.nl weten om u optimaal van dienst te kunnen zijn.
2. Betaling dient altijd te gebeuren via iDeal.
3. U ontvangt van uw bestelling per omgaande een e-mail als bevestiging van uw opdracht op het door u bij de bestelling opgegeven e-mail adres. Hierin staat duidelijk aangegeven wat u besteld heeft. Bij het niet ontvangen van een bevestiging e-mail kunt u telefonisch contact opnemen met Palingpost annex “van Wijk” via (0184) 66 12 94 of per e-mail: info@palingpost.nl.
4. Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling, binnen 1 tot 3 werkdagen (indien in voorraad en met uitzondering van zon- en feestdagen), namens Palingpost.nl annex “van Wijk” gekoeld ( door ice-packs), vacuümverpakt en aangetekend afgeleverd door onze partner Packs.
5. Indien op het beoogde moment van levering door de postbode noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Palingpost.nl annex “van Wijk” vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur en kwaliteit van het product. In zo’n geval zal de bezorger de andere dag nog eenmaal het pakket aanbieden. Is men dan nog niet in staat het pakket in ontvangst te nemen dan zal de bezorger een briefje in uw brievenbus achterlaten op welke postkantoor u het pakket kan afhalen.
6. Palingpost.nl annex “van Wijk” doet haar uiterste best om de gewenste producten binnen 1 tot 3 werkdagen verzonden te hebben (mits in voorraad en met uitzondering van zon- en feestdagen). Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

5. Reclames en aansprakelijkheid
1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Palingpost.nl annex “van Wijk’ hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 uur, na de aflevering beargumenteerd in kennis te stellen via onze klantenservice: info@palingpost.nl of per telefoon 0184 66 12 94.
2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Palingpost.nl annex “van Wijk” de desbetreffende producten tegen retournering vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde van de betreffende producten restitueren.
3. Palingpost.nl annex “ van Wijk” is nimmer aansprakelijk voor beschadigingen door transport/verzending aan de bestelde producten.

6. Overmacht
1. In geval van overmacht is Palingpost.nl annex “van Wijk”niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Palingpost.nl annex “van Wijk”is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat Palingpost.nl annex “van Wijk”gehouden is tot enige schadevergoeding
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

7. Persoonsgegevens
1. Palingpost.nl annex “van Wijk” zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Palingpost.nl annex “van Wijk” intern gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Palingpost.nl annex “van Wijk” is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
2. De Koper vrijwaart Palingpost.nl annex “van Wijk” voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

Back To Top